Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Dobrej
System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Zapytanie ofertowe wstępne na realizację usługi przewozu osób poniżej równowartości 30 000 euro

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej, z siedzibą: ul. Graniczna 31, 72-003 Dobra, w związku z realizacją zadania zleconego przez Gminę Dobra,
ul.
Szczecińska 16a, 72-003 Dobra, zwraca się prośbą o przedstawienie oferty na przewóz uczestników wycieczki do Świebodzina i Łagowa.

 

1. Postanowienia ogólne

1) Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest związany trybem postępowania przewidzianym
w w/w ustawie. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie rozeznania rynku.

2) Zapytanie zostało przesłane do 3 potencjalnych oferentów oraz upublicznione na stronie internetowej www.bip.gckib.pl

 

2. Przedmiot zamówienia

1) Przewóz autokarami klasy turystycznej uczestników wycieczki do Świebodzina i Łagowa
z terenu Gminy Dobra i powrót do miejsca wyjazdu.

2) Trasa: przewóz osób tam i z powrotem, z miejscowości: Mierzyn, Skarbimierzyce, Redlica, Dołuje, Kościno, Wąwelnica, Lubieszyn, Bezrzecze, Wołczkowo, Dobra, Buk, Grzepnica, Łęgi, Rzędziny, Stolec do Świebodzina i Łagowa.

3) Liczba autokarów zostanie ostatecznie określona na podstawie liczby chętnych uczestników wycieczki.

4) Proszę o przedstawienie szacunkowego kosztu jednego autokaru na trasie ze wszystkich miejscowości gminy Dobra do Świebodzina i Łagowa oraz powrót ze Świebodzina, Łagowa
do wszystkich miejscowości Gminy Dobra.

Lista osób z poszczególnych miejscowości i związana z tym szczegółowa trasa przejazdu autokarów jest uzależniona od zapisów uczestników wycieczki. W związku z tym, dokładne dane podane zostaną Zleceniobiorcy do dnia 21.05.2018 r.

 

3. Termin realizacji zamówienia

 1. Termin realizacji wycieczki:

  1. część pierwsza- dwa autokary dla około 100 osób w dniu 19.06.2018 r. wyjazd
   z poszczególnych miejscowości Gminy Dobra ok. godz. 7.00 rano, powrót- wyjazd
   ze Świebodzina, Łagowa między godz. 18.00 a 19.00;

  2. część druga - dwa autokary dla około 100 osób w dniu 20.06.2018 r. wyjazd
   z poszczególnych miejscowości Gminy Dobra ok. godz. 7.00 rano, powrót- wyjazd
   ze Świebodzina, Łagowa między godz. 18.00 a 19.00;

2) Zamawiający dopuszcza wyznaczenie kolejnego dnia wycieczki ze względu za zwiększone zainteresowanie i zwiększenie ponad przewidzianą liczbę uczestników.

 

4. Warunki realizacji zamówienia

 1. W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który spełnia łącznie poniższe warunki:

  1. Wykonawca/Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać uprawnienia
   do wykonywania odpłatnego transportu drogowego, wymagane przez ustawę z dnia
   6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 t.j.);

  2. udokumentuje przy zawarciu ewentualnej umowy przewozu zdolność techniczną
   i zawodową do realizacji zamówienia tj. przedłoży wyciąg z odpowiedniego rejestru (CEiDG, KRS itp.), licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób, aktualne ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonych usług przewozowych, ważny przegląd techniczny pojazdu/pojazdów.

  3. zapewnieni podróżnym bezpieczne, higieniczne oraz wygodne warunki przewozu.

2) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach trzecich zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od stosunku prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku wykazania się doświadczeniem i wiedzą innego podmiotu Wykonawca jest zobowiązany powierzyć temu Wykonawcy podwykonawstwo
na swój koszt i odpowiedzialność.

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody komunikacyjne wynikłe
z tytułu wykonania umowy.


5. Kryteria oceny oferty: najniższa cena w połączeniu z gwarancją komfortu i bezpieczeństwa uczestników.

 

6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (skan podpisanej oferty).

 

7. Miejsce i termin złożenia oferty: oferty proszę dostarczyć lub przesłać do dnia 11.04.2018 r. do biura Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej ul. Graniczna 31, 72-003 Dobra lub na adres e-mail: biuro@gckib.pl

 

8. Osoba upoważniona do kontaktu i składania wyjaśnień: Dyrektor GCKiBw Dobrej- Zofia Hrynkiewicz, tel. 512 384 715.

 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1) Zmiany liczby przewożonych osób (w zależności od liczby wyrażonych akcesów uczestnictwa w wycieczkach),

2) Unieważnienia oferty.

 

10. Zapytanie wstępne ofertowe nie jest jednoznaczne z ofertą i nie zobowiązuje zamawiającego do zawarcia umowy z oferentami.

 

11. Wybór wykonawcy zostanie dokonany po terminie wskazanym w pkt. 7. Informacja o wyborze zostanie przekazana wszystkim podmiotom, które złożyły ofertę. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zapytanie-ofertowe.pdf (PDF, 737.57Kb) 2018-04-04 12:09:23 349 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Gracjan Broda 04-04-2018 12:09:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Gracjan Broda 04-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Gracjan Broda 04-04-2018 12:09:23