Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Dobrej
System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Zapytanie ofertowe wstępne na realizację usługi przewozu osób poniżej równowartości 30 000 euro.

                                                                                               Dobra, dnia 24.04.2019 r. 

 

 

 

Zapytanie ofertowe wstępne

na realizację usługi przewozu osób poniżej równowartości 30 000 euro.

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej, z siedzibą: ul. Graniczna31, 72-003 Dobra, w związku z realizacją zadania zleconego przez Gminę Dobra, 
ul.Szczecińska 16a, 72-003 Dobra, zwraca się prośbą o przedstawienie oferty na przewóz uczestników wycieczki do Międzyzdrojów (około 250 uczestników).

1. Postanowienia ogólne

 1) Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający nie jest związany trybem postępowania przewidzianym 
w w/w ustawie. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie rozeznania rynku. 

 2) Zapytanie zostało przesłane do 3 potencjalnych oferentów oraz upublicznione na stronie internetowej  www.bip.gckib.pl

2. Przedmiot zamówienia

 

1) Przewóz autokarami klasy turystycznej uczestników wycieczki do Międzyzdrojów
z terenu Gminy Dobra i powrót do miejsca wyjazdu.

2) Trasa: przewóz osób tam i z powrotem, z miejscowości: Mierzyn, Skarbimierzyce, Redlica, Dołuje, Kościno, Wąwelnica, Lubieszyn, Bezrzecze, Wołczkowo, Dobra, Buk, Grzepnica, Łęgi, Rzędziny, Stolec do Międzyzdrojów.

3) Liczba autokarów zostanie ostatecznie określona na podstawie liczby chętnych uczestników wycieczki.

4) Proszę o przedstawienie szacunkowego kosztu jednego autokaru na trasie ze wszystkich miejscowości gminy Dobra do Międzyzdrojów oraz powrót z Międzyzdrojów  
do wszystkich miejscowości Gminy Dobra.

Lista osób z poszczególnych miejscowości i związana z tym szczegółowa trasa przejazdu autokarów jest uzależniona od zapisów uczestników wycieczki. W związku z tym, dokładne dane podane zostaną Zleceniobiorcy po dniu 24.05.2019 r.

3. Termin realizacji zamówienia

 

 1. Termin realizacji wycieczki: 
  1. część pierwsza- dwa autokary dla około 100 osób w dniu 17.06.2019r. wyjazd 
   z poszczególnych miejscowości Gminy Dobra ok. godz. 8.00 rano, powrót- wyjazd 
   z Międzyzdrojów między godz. 18.00 a 19.00;
  2. część druga - dwa autokary dla około 100 osób w dniu 18.06.2019r. wyjazd 
   z poszczególnych miejscowości Gminy Dobra ok. godz. 8.00 rano, powrót- wyjazd 
   z Międzyzdrojów między godz. 18.00 a 19.00;

2) Zamawiający dopuszcza wyznaczenie kolejnego dnia wycieczki tj. 19.06.2019 r.ze względu za zwiększone zainteresowanie i zwiększenie ponad przewidzianą liczbę uczestników. Proszę
 o zabezpieczenie autokarów na ten dzień.

4.  Warunki realizacji zamówienia

 1. W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który spełnia łącznie poniższe warunki:
  1. Wykonawca/Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać uprawnienia 
   do wykonywania odpłatnego transportu drogowego, wymagane przez ustawę z dnia 
   6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 t.j.);
  2. udokumentuje przy zawarciu ewentualnej umowy przewozu zdolność techniczną 
   i zawodową do realizacji zamówienia tj. przedłoży wyciąg z odpowiedniego rejestru (CEiDG, KRS itp.), licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób, aktualne ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonych usług przewozowych, ważny przegląd techniczny pojazdu/pojazdów.  
  3. zapewnieni podróżnym bezpieczne, higieniczne oraz wygodne warunki przewozu.

2) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach trzecich zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od stosunku prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku wykazania się doświadczeniem i wiedzą innego podmiotu Wykonawca jest zobowiązany powierzyć temu Wykonawcy podwykonawstwo 
na swój koszt i odpowiedzialność. 

 3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody komunikacyjne wynikłe 
z tytułu wykonania umowy.

 

5. Kryteria oceny oferty: najniższa cena w połączeniu z gwarancją komfortu 
i bezpieczeństwa uczestników.

6. Sposób przygotowania oferty:ofertę należy sporządzić w formie pisemnej lub 
w formie elektronicznej (skan podpisanej oferty).

7. Miejsce i termin złożenia oferty: oferty proszę dostarczyć lub przesłać do dnia 
08.05.2019 r.  do godz. 12.00 
do biura Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej 
ul. Graniczna 31, 72-003 Dobra lub na adres e-mail: biuro@gckib.pl

8. Osoba upoważniona do kontaktu i składania wyjaśnień: Monika Trojan Specjalista ds. administracyjnych i animacji kulturalnej, tel. 91 424 19 80, 500 005 147.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1) Zmiany liczby przewożonych osób (w zależności od liczby wyrażonych akcesów uczestnictwa w wycieczkach).

2)  Unieważnienia oferty.         

10. Zapytanie wstępne ofertowe nie jest jednoznaczne z ofertą i nie zobowiązuje zamawiającego do zawarcia umowy z oferentami.

11.Wybór wykonawcy zostanie dokonany po terminie wskazanym w pkt. 7. Informacja 
o wyborze zostanieprzekazana wszystkim podmiotom, które złożyły ofertę.  Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zapytanie_ofertowe_.pdf (PDF, 735.61Kb) 2019-04-25 09:19:31 310 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Szubryt 25-04-2019 09:19:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Szubryt 24-04-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Szubryt 25-04-2019 09:19:31