Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Dobrej
System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Przyłączenie 2 budynków (stanowiących łączną całość) do sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Dobra

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej, reprezentowane przez jej Dyrektora zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącego zadania – Przyłączenie 2 budynków (stanowiących łączną całość) do sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Dobra”, Dobra ul. Graniczna 31.

I. Dane Zamawiającego

1. Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej, ul. Graniczna 31, 72-003 Dobra,
tel. 91 424 19 80; NIP: 851-317-33-36

2. Adres strony internetowej: www.gckib.pl, www.bip.gckib.pl

3. Adres e-mail: biuro@gckib.pl

II. Tryb udzielania zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie otwartym z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji;

2. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 ze zm.) – podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ustawy; 3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z
2016 r. poz. 380 z późn. zm.).

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) opracowanie dokumentacji projektowej na przyłączenie 2 budynków (łączna zabudowa) klubu do sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Dobra;
2) pełnienie nadzoru zgodnie z obowiązująca ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017, poz. 1332 z późn. zm.);
3) jednorazowa aktualizacja kosztorysów i przedmiarów robót.

2. Podstawowe założenia projektowe:

1) planowane przyłączenie budynków do sieci kanalizacji deszczowej dotyczy budynków usytuowanych na działce o nr ew. 398 oraz działce nr ew. 1137 w miejscowości Dobra,
2) należy zaprojektować:

a) wymianę rynien i rur spustowych na nowe.
b) Udrożnienie podłączeń do kanalizacji deszczowej wszystkich pionów spustowych
c) Przyłączenie budynków do sieci kanalizacji deszczowej w tym ułożenie nowych rur i innych niezbędnych prac i materiałów.

3. Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:

1) wykonanie inwentaryzacji technicznej w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej związanej z podłączeniem budynków do sieci kanalizacji deszczowej
2) projekty budowlano - wykonawcze, spełniające wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462),
3) kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót,
4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
5) inne dokumenty niezbędne do prawidłowego zrealizowania zadania,
6) uzyskanie map dla celów projektowych, wypisy, wyrysy, uzgodnienia, warunki techniczne przyłączy, decyzje, oceny, opinie, badania i innych dokumentów niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
7) uzyskanie z upoważnienia Zamawiającego odpowiednio prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do robót wymagających zgłoszenia,
8) wykonanie niezbędnej aktualizacji w przypadku zmian w przepisach prawa lub w przypadku negatywnej weryfikacji wykonanych prac wystawionej przez instytucje współfinansujące zadanie,
9) współpracę z Zamawiającym przy opracowaniu dokumentów dla instytucji finansujących;

4. Przedmiot zamówienia obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017, poz. 1332 z późn. zm.), w tym w szczególności:


1) wsparcie merytoryczne Zamawiającego w procesie weryfikacji opracowanej dokumentacji projektowej;
2) reprezentowanie Zamawiającego jako inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji prac z projektem, przepisami prawa, umową zawartą przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej, a także zgodnie z zaleceniami i uwagami Zamawiającego;
3) przeprowadzenie kontroli jakości używanych materiałów zgodnie z normami dopuszczającymi materiały do stosowania w budownictwie i obiektach użyteczności publicznej, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacją budowlano – wykonawczą dla wszystkich asortymentów robót;
4) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, obowiązkowe uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru częściowego oraz odbioru końcowego gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
5) koordynacja robót poszczególnych branż;
6) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, książek obmiarów i dokonywanie wpisów stwierdzających wszystkie zdarzenia mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót. Kontrola prawidłowego gromadzenia atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót. Dokonywanie obmiaru wykonanych robót;
7) koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantów, stwierdzenie konieczności pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzenie wykonania nadzoru;
8) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
9) uzgadnianie z Zamawiającym, Wykonawcą robót oraz projektantem wprowadzenia rozwiązań zamiennych w dokumentacji projektowej;
10) analiza dopuszczalności wprowadzania rozwiązań zamiennych z punktu widzenia umowy wiążącej Zamawiającego z Wykonawcą robót oraz z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
11) potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do wypłaty wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych;
12) wykonywanie ciągłego nadzoru stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót oraz zapewnienie codziennej dyspozycyjności nadzoru na placu budowy, jeżeli wymaga tego charakter czynności;
13) przybycie na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem;
14) bieżąca współpraca z Zamawiającym w zakresie prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego oraz udzielenia informacji na żądanie Zamawiającego o stanie realizacji robót;
15) weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy na roboty dodatkowe lub zamienne i przekazywanie Zamawiającemu swojej analizy w tym zakresie w terminie do 3 dni od dnia ich otrzymania;
16) kontrolowanie realizowanych robót budowlanych w zakresie porządku i bezpieczeństwa;
17) zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich trudności i zagrożeń związanych z realizacją zadania inwestycyjnego i jego termin zakończenia;
18) zweryfikowanie i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez wykonawcę robót.
19) odbiór – w uzgodnieniu z Zamawiającym - robót w terminach określonych w umowie na wykonanie robót budowlanych;
20) wskazanie – w toku czynności odbiorowych – wszystkich wad lub usterek w wykonanych pracach (dotyczy zarówno odbiorów częściowych jak i odbioru końcowego) oraz ewentualne późniejsze potwierdzenie ich usunięcia;
21) realizowanie wszelkich innych poleceń i zarządzeń Zamawiającego nie wymienionych powyżej, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji w szczególności prowadzenie dokumentacji w sposób umożliwiający jej rozliczenie;
22) nadzór nad wypełnieniem przez Wykonawcę procedur obowiązujących u Zamawiającego i określonych w opisie przedmiotu zamówienia dla dokończenia robót w tym również w umowie Wykonawcy robót, w szczególności nadzór nad przestrzeganiem przez Wykonawcę robót przepisów w zakresie bhp;


5. Inne wymogi Zamawiającego związane z przedmiotem zamówienia.

1) Przedmiot zamówienia tj. opracowanie dokumentacji projektowej należy dostarczyć - w wersji papierowej i w 1 wersji elektronicznej edytowanej na nośniku cyfrowym (np.
płyta CD, DVD).
• projekt budowlany w 5 egz.
• projekt wykonawczy w 5 egz.
• przedmiar robót w 2 egz.
• kosztorys inwestorski w 2 egz.
• specyfikacja techniczna w 3 egz.

2) Dokumentacja wykonana w ramach niniejszego zamówienia winna zawierać wszystkie dane i wymagania niezbędne do wykonania robót budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno - budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych określonych w ustawie Prawo budowlane oraz pozostałych
wymagań wynikających z potrzeb Zamawiającego, mając przy tym na uwadze cel opracowania, którym jest przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane (zgodnie z Prawem zamówień publicznych), roboty budowlane, a następnie ich odbiór i oddanie do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem.
3) Podmiot wyłoniony w drodze niniejszej oferty, zwany dalej „Oferentem” obowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu koncepcji wstępnej rozwiązań technicznych w celu ich akceptacji.
4) Oferent zobowiązany jest, w ramach wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia, do pomocy przy organizowaniu przetargu na realizację robót budowlanych oraz odpowiedzi na pytania pojawiające się na etapie ogłoszenia w/w przetargu związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej. Zamawiający planuje uruchomienie procedury wykonawcy realizacji inwestycji na lata 2019/2020.
5) Wykonawca zapewnia sprzęt i wyposażenie niezbędne do wykonywania zadań objętych niniejszą ofertą.
6) Wykonawca nie może podejmować decyzji, które skutkowałyby zwiększeniem albo ograniczeniem zakresu robót budowlanych lub wymagałyby zwiększenia lub zmniejszenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót budowlanych. Zmiana zakresu rzeczowego lub finansowego robót musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7) Zamawiający zaleca, aby każdy z podmiotów zamierzających złożyć ofertę realizacji zamówienia, dokonał wizji terenowej w miejscu lokalizacji przedmiotu inwestycji objętej opracowaną dokumentacja o której mowa w ust. 1 pkt. 1, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zapytania, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z oględzin i wizji obciąża podmiot składający ofertę.
8) Wykonawca wraz z realizacją przedmiotu zamówienia i przekazaniem Zamawiającemu przeniesie na niego autorskie i pokrewne prawa majątkowe do całości wszystkich elementów zamówienia będących utworami w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Szczegółowe zapisy dotyczące w/w przeniesienia praw wskazane są umowie. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do Zaproszenia.
6. Zamawiający informuje, że planuje wszczęcie procedury wyłonienia wykonawcy do realizacji inwestycji objętej przedmiotem niniejszej oferty w latach 2019/2010.

III. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
2) zdolności technicznej lub zawodowej
3) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek wskazanych w oświadczeniu- załączniku nr 2 do Zaproszenia.

2. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże,

1) że dysponuje lub będzie dysponował projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania o specjalności zgodnej z przedmiotem zamówienia bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
2) że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał należycie, co najmniej dwie (2) usługi w zakresie przedmiotu Zaproszenia.


3. Ocena spełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych powyżej zostanie dokonana z uwzględnieniem posiadanych uprawnień do:


1) projektowania o specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie obowiązujących przepisów,
2) projektowania o specjalności konstrukcyjno- budowlane bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
3) projektowania o specjalności instalacji sanitarnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
4. Wykonawca w celu potwierdzenia braku przesłanek do wykluczenia składaoświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.
5. Wymogi wobec Wykonawcy dotyczące bezstronności (braku konfliktu interesów)


1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:


a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy,
w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

IV. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE WYKONAWCY SKŁADAJĄ WRAZ Z OFERTĄ W CELU POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą:


1) Wykaz osób (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Zaproszenia) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zadania, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
2) Dokumenty potwierdzające, że osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zadania, posiadają wymagane uprawnienia. 3) Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Zaproszenia. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym
(załącznik nr 4 do Zaproszenia). W przypadku składania oferty wspólnej ww.
dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. 3. Wykonawca wraz z ofertą składa aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga: W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty. 4. Wykonawca dostarcza pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 5. W przypadku, gdy ofertę będzie składali Wykonawcy występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (np. umowę spółki cywilnej). 6. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.


7. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości.


8. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia składane wraz z ofertą sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp.

V. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

 

1. Umowa o udzielenie zamówienia zostanie zawarta na czas oznaczony tj. do zakończenia inwestycji będącej przedmiotem nadzoru (do dnia końcowego odbioru robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie) , z zastrzeżeniem ust. 2
2. Termin realizacji zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej Zamawiający wyznacza Wykonawcy do dnia 30 lipca 2018 r.
3. Oferent zobowiązany jest brać udział w czynnościach komisji przetargowej na realizację zadania inwestycyjnego (planowane wszczęcie procedury przetargowej
w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych - lata 2019- 2020 r.).


VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE / INFORMACJE OGÓLNE W TYM ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY

1. Ofertę sporządza się w języku polskim, przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia. Na ofertę składają się wszystkie dokumenty i załączniki wymagane zapisami niniejszego Zaproszenia. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Oferta musi obejmować wszelkie koszty związane ze świadczeniem usługi oraz koszty udziału w pracach Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy, o której mowa w rozdziale V ust. 3 Zaproszenia.
3. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
4. Ofertę wypełnić należy w sposób czytelny, na maszynie do pisania lub komputerze lub czytelnym pismem odręcznym.
5. Do formularza dołączyć należy prawidłowo wypełnione wszystkie dokumenty, załączniki i oświadczenia wymienione w rozdziale IV niniejszego Zaproszenia.
6. Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert.
7. Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego Zaproszenia.
8. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.
9. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż dane identyfikujące podmiotu, który reprezentuje, stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Oferta wraz z wszelkimi oświadczeniami i pozostałymi dokumentami jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 z późń. zm.), a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny i terminu wykonania zamówienia.
10. Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej wszystkie warunki i wymagania określone w Zaproszeniu.
11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
12. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt. 11.
13. W przypadku złożenia oferty wspólnej, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. (stosowne pełnomocnictwo winno być załączone do oferty).
14. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
15. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów przedstawionych przez
Wykonawcę wraz z ofertą. 16. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych zgodnie z treścią rozdziału IV Zaproszenia dokumentów i oświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
17. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
18. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
19. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu,
20. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
21. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:


1) jej treść jest niezgodna z wymaganiami określonymi w niniejszym Zaproszeniu,
2) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w ust. 25 pkt. 3 Zaproszenia.
3) zawiera błędy w obliczeniu ceny.
4) jest niezgodna z przepisami prawa, w szczególności została podpisana przez osobę nieupoważnioną. 22. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

23. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.
24. W niniejszym postępowaniu zamawiający przewiduje możliwość zastosowania „procedury odwróconej” polegającej na tym, iż Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale III Zaproszenia.
25. Zamawiający poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki powodujące niezgodność oferty z treścią zapytania ofertowego,- niezwłocznie zawiadamiając wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

VII. Miejsce, forma i termin składania ofert/ otwarcia kopert.

1. Ofertę w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej napisami:
Oferta na „Przyłączenie 2 budynków ( stanowiących łączną całość) do sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Dobra”, Dobra ul. Graniczna 31”.
2. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

1) wypełniony formularz oferty – wzór załącznik nr 1 do Zaproszenia,
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania– wzór załącznik nr 2 do Zaproszenia,
3) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zadania- załącznik nr 3 do Zaproszenia,
4) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym- załącznik nr 4 do Zaproszenia,
5) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
6) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat – załącznik nr 5,
7) wzór umowy- załącznik nr 6,

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Ofertę należy złożyć(osobiście lub listownie) w siedzibie Zamawiającego:

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej, ul. Graniczna 31, 72-003 Dobra – Sekretariat,
w terminie do 23.03.2018 r. , do godz. 15.00.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2018 r. o godz. 10.00.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
8. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VIII. Wybór najkorzystniejszej oferty, kryterium oceny ofert.

1. W przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryterium:
Cena – 100% 2. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, 2) Wykonawcach, których oferta nie była brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty, 3) unieważnieniu postępowania, 3. Informacje, o których mowa powyżej, Zamawiający niezwłocznie udostępni na stronie internetowej Zamawiającego.

IX. Unieważnienie postępowania

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny lub gdy:

1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
2) cena oferty najkorzystniejszej przewyższy kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający będzie mógł zwiększyć kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej,
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, w szczególności umowa może zostać uznana za nieważną na podstawie odrębnych przepisów.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji w zakresie ceny ze wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę.
3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą, chyba że Wykonawca wyrazi wolę zawarcia umowy po upływie tego   terminu.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać wyboru kolejnej oferty najkorzystniejszej spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych.

X. Zasady komunikowania się z Zamawiającym

1. Zamawiający i Wykonawcy w zakresie składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji porozumiewać się będą za pomocą korespondencji email – adres: biuro@gckib.pl, każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
2. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, której dochowuje się poprzez osobiste złożenie pisma w siedzibie Zamawiającego, Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej, ul. Graniczna 31, 72-003 Dobra – Sekretariat albo przesłanie listu poleconego. W tym przypadku datą złożenia oświadczenia woli jest data wpływu pisma na wskazany wyżej adres.
3. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Zofia Hrynkiewicz, tel. 91 424 19 80, 512 384 715.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 22_03_2018_13_50_50_Załącznik nr 1.pdf (PDF, 531.35Kb) 2018-03-22 13:50:50 481 razy
2 Załącznik nr 1.pdf (PDF, 531.45Kb) 2018-03-21 11:13:36 12 razy
3 Załącznik nr 2 do Zaproszenia-wykluczenie(1)-2.doc (DOC, 35.00Kb) 2018-03-15 09:02:09 535 razy
4 Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego-3.doc (DOC, 35.50Kb) 2018-03-15 09:02:09 510 razy
5 Oświadczenie nr 4 do Zaproszenia- brak powiązań-3.doc (DOC, 27.50Kb) 2018-03-15 09:02:09 560 razy
6 Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego-wykaz usług(1)-3.doc (DOC, 33.00Kb) 2018-03-15 09:02:09 517 razy
7 Umowa- Załącznik nr 6 do zaproszenia(2)-2.doc (DOC, 93.00Kb) 2018-03-15 09:02:09 523 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Gracjan Broda 15-03-2018 09:02:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Gracjan Broda 15-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Gracjan Broda 22-03-2018 13:50:50